2. "ประเมินสินเชื่อ" ก่อนยื่นกู้จริง ทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อ “บ้านอยู่ดี” มีวิธีง่ายๆมานำเสนอ ดังนี้

2.1 ประเมินด้วยตนเอง 

การประเมินสินเชื่อด้วยตนเองนั้น เป็นการประเมินเบื้องต้น ที่ช่วยให้เราได้ทราบวงเงินกู้โดยประมาณ ระยะเวลาในการผ่อนชำระ รวมถึง จำนวนเงินผ่อนต่องวด โดยวิธีการนั้น ไม่ได้ยุ่งหาก หากลองศึกษา และทำความเข้าใจดังนี้ 

1. คุณจะสามารถกู้สร้างบ้านได้งบประมาณเท่าไหร่ : ในการตอบคำถามนี้ สิ่งที่คุณจะต้องรู้มีเพียงเรื่องเดียวคือ ตอบให้ได้ว่า คุณสามารถผ่อนได้เดือนละเท่าไหร่ ทั้งนี้ เงินที่คุณสามารถผ่อนได้ จะต้องไม่รบกวนเงินที่คุณแบ่งเอาไว้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าของใช่จำเป็น ค่าเล่าเรียนบุตร

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณสามารถผ่อนชำระได้เดือนละ 5,000 บาท คุณจะกู้ได้ประมาณ 5,000 ÷ 0.007 =  714,285 บาท หรือ มากกว่า

เพราะฉะนั้นคุณมีความสามารถในการกู้บ้าน อย่างน้อย 700,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร, ระยะเวลาที่ต้องการกู้ และ หลักเกณฑ์ในการประเมินของธนาคาร ซึ่งไม่เหมือนกัน)

2. คุณจะต้องผ่อนงวดละเท่าไหร่ : คุณสามารถประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองแต่ละเดือนได้ โดยการคิดจากจำนวนรายรับรวมทั้งหมดที่เข้ากระเป๋าต่อเดือน ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน รวมกับค่าสวัสดิการต่างๆ และโบนัสเฉลี่ยต่อเดือน หักลบกับค่าผ่อนชำระต่อเดือนที่ต้องชำระ(ถ้ามี เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบัตรเครดิต และ ค่าผ่อนบัตรเงินสด) แล้วนำมาคิดตามสูตร

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายรับรวมทั้งสิน 20,000 บาท และ มีค่าผ่อนชำระค่ารถยนตร์ 1 คัน 9,000 บาท คุณจะสามารถผ่อนได้งวดละประมาณ (20,000 x 0.7) - 9,000 บาท = 5,000 บาท

เพราะฉะนั้น คุณมีความสามารถในการผ่อนชำระอยู่ที่ 5,000 บาท/เดือน

3. ระยะเวลาที่จะผ่อนได้นานที่สุด กี่ปี :  ในการคำนวณระยะเวลาที่สามารถผ่อนได้นั้น ยิ่งอายุน้อย ยิ่งผ่อนได้นาน เนื่องจาก โดยทั่วไปธนาคารจะกำหนดให้ ระยะเวลาในการกู้ ต้องไม่เกิน อายุเกษียณ แล้วนำมาหักลบด้วยอายุของผู้กู้

ยกตัวอย่างเช่น ผู้กู้ที่อายุ 30 ปี อายุเกษียณคือ 60 ปี จะได้ระยะเวลาผ่อนนานที่สุด 60 - 30 = 30 ปี 

2.2 ประเมินกับธนาคาร (Pre-approve)

หากต้องการความมั่นใจ และ ความแม่นยำที่มากขึ้น คุณสามารถยื่นประเมินสินเชื่อเบื้องต้นกับธนาคารได้ (Pre-approve ) โดย ในการยื่น Pre-approve จะเปรียบเสมือนการสมมติว่าคุณได้ยื่นกู้จริงทุกประการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น ดังนั้น เอกสารประกอบการยื่น Pre-approve จะคล้ายๆกับการยื่นกู้จริง โดย คุณสามารถยื่น Pre-approve กับธนาคารผ่านบ้านอยู่ดี หรือ ทำเองก็ได้ โดยการยื่นเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ดังนี้ 

อกสารประกอบการยื่นประเมินสินเชื่อเบื้องต้น

1.  ใบสมัครสินเชื่อของธนาคาร

2. ใบยินยอมให้เชคเครดิตบูโร (Credit bureau)

3. สำเนาบัตรประชาชน (ของผู้กู้ และ ผู้กู้ร่วม ถ้ามี)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้กู้ และ ผู้กู้ร่วม ถ้ามี)

5. Payslip ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 

6. รายการเดินบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีที่ทำอาชีพอิสระ) 

 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการ Pre-approve จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน 5 วัน ทำการ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องกังวลในการยื่นกู้ สามารถปรึกษาทีมงานของ “บ้านอยู่ดี” ได้ทันที

© 2018 Nexter Digital Co.,Ltd. All Rights Reserved.